Skip to main content

Privacybeleid

PRIVACY&COOKIEVERKLARING Canary Hiking

Met deze privacyverklaring informeren wij u onder meer over welke soort persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor uw gegevens worden verwerkt en welke rechten u heeft.

Klik op de peil naast de dikgedrukte kopjes voor meer informatie over het onderwerp indien deze informatie niet is uitgeklapt.

BOEKING

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wanneer u een reis boekt, worden de gegevens die u verstrekt door ons vastgelegd. Wij verzamelen gegevens waaronder:

§ Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail § Geboortedatum
§ Betalingsgegevens
§ Dieetgegevens (indien u deze wilt opgeven)

§ Noodzakelijke medische gegevens (indien u deze wilt opgeven) § Gegevens over de geboekte reis
§ Bedrijfsnaam en polisnummer van uw reisverzekering

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

page1image18909824 page1image18911360

Indien u voor andere personen wenst te boeken, dient u hiervoor door die persoon gemachtigd te zijn.

page1image18911168

 • §  Uw gegevens zijn nodig om aanvragen te doen, om u informatie te verschaffen over uw reis, voor relevante communicatie betreffende de boeking, voor een goede uitvoer van de reis en om de boeking en betaling af te handelen.
 • §  Uw dieetgegevens worden gedeeld met het hotel of andere reisdienstverleners die maaltijden verzorgen en indien dit een medische of religieuze reden heeft slechts voor zover u hier toestemming voor geeft.
 • §  Voor zover u hier toestemming voor geeft worden uw medische gegevens gedeeld met de reisdienstverlener die hiervan op de hoogte dient te zijn en verstrekking noodzakelijk is voor door u aangegeven behoeften, uw veiligheid of de veiligheid van derden.
 • §  NAW-gegevens, bankgegevens en gegevens over de geboekte reis, de kosten en de betaling worden verwerkt ten behoeve van de boekhouding, de debiteurenadministratie en incassohandelingen.
 • §  Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals afhandeling van klachten, geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.
 • §  [Wij verwerken uw ervaring om te beoordelen of u voldoet aan de deelname-eisen. Dit is nodig voor uw veiligheid, die van anderen en voor de goede uitvoer van de reis.]
 • §  [Wij verwerken de bedrijfsnaam van uw reisverzekeraar en uw polisnummer ter controle of u beschikt over een reisverzekering omdat deze verplicht is.

Grondslag

Wij verzamelen uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en derden, voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren. Voorts worden gegevens verzameld om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding. Voor de verwerking van uw dieetgegevens/medische gegevens dient u uitdrukkelijk toestemming te verlenen.

page1image18910592

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

 • §  Tenzij anders bepaald zullen persoonsgegevens tot uiterlijk twee jaar na de reis bewaard worden.
 • §  Medische gegevens zullen [na verloop van de klacht termijn/30 dagen/….] na de reis worden verwijderd.
 • §  Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaard.
 • §  Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover uw belang niet dient te prevaleren. Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot 2 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvorderingen.

Met wie delen wij uw gegevens?

Doorgifte aan een derde land of internationale organisatie buiten de EU?

Vindt uw reis plaats buiten de EU dan worden de noodzakelijke persoonsgegevens doorgegeven aan lokale reisdienstverleners buiten de EU op grond van de uitvoering van de (reis)overeenkomst met u. De reisdienstverleners zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonsgegevens en zijn gebonden aan de regels omtrent privacy die gelden in dat land.

REISEVALUATIE

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam, de afgenomen reis, uw beoordelingen van de reis, uw andere feedback of informatie die u vermeldt in de reisevaluatie.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

Grondslag

Wij verzamelen uw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen evaluatie van haar producten of diensten voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Gegevens in de evaluatie worden tot 2 jaar na de reis bewaard.

 • §  Wij stellen uw gegevens ter beschikking aan reisdienstverleners indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de reis, voor het behartigen van de door u aangegeven behoeften, voor uw veiligheid of de veiligheid van anderen.
 • §  Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals het boekingssysteem, het boekhoudsysteem, het e-mailsysteem, de boekhouding en voor de betaling en incasso.

page2image19237696 page2image19236544

§ Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie.
§ Wij gebruiken de gegevens voor evaluatie en terugkoppeling aan de betrokken

reisdienstverlener.

page2image19236160

Met wie delen wij uw gegevens?

page3image19249216

Voor de uitvoering van de evaluatie wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals een surveybedrijf. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan de reisdienstverlener. Afhankelijk van de situatie geschiedt dit geanonimiseerd.

NIEUWSBRIEF

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam en e-mailadres.

Grondslag

Bent u nog geen klant dan verwerken wij uw gegevens voor zover u ons toestemming heeft gegeven voor het gebruik c.q. versturing van de nieuwsbrief. Bent u reeds klant dan versturen wij u een nieuwsbrief op grond van het gerechtvaardigd commerciële belang van de onderneming bij het versturen van het meest actuele reisaanbod aan haar klanten.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

Wanneer u zich op de nieuwsbrief abonneert of klant bij ons bent, worden uw gegevens gebruikt om de digitale nieuwsbrief aan u toe te sturen. Wij vragen uw naam om de aanhef van de nieuwsbrief te personaliseren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Uw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat u zich afmeldt. Afmelden kan onderaan iedere nieuwsbrief.

Met wie delen wij uw gegevens?

Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van een extern mailprogramma.

BROCHURE

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam, adres, woonplaats, bij de aanvraag van een hardcopy brochure. Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam en e-mailadres bij de aanvraag van een digitale brochure.

Grondslag

Wij verwerken uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst nadat u ons verzoekt de brochure toe te zenden.

page3image19250560

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

Wanneer u een brochure aanvraagt worden uw gegevens gebruikt om deze aan u toe te sturen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Uw gegevens worden [DIRECT/1 maand…] na verzending verwijderd voor zover die gegevens niet voor andere in deze privacyverklaring genoemde doeleinden rechtmatig gebruikt worden.

Met wie delen wij uw gegevens?

Voor het versturen van de brochure maken wij gebruik van een extern mailprogramma (digitaal) of een externe drukker (hardcopy).

COOKIES & PROFILERING

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Met uw toestemming verzamelen wij gegevens over uw surfgedrag en uw voorkeuren. Hiervoor worden tracking cookies en scripts gebruikt. Wij verzamelen hierbij uw IP-adres.

Grondslag

De gegevens worden enkel verwerkt op grond van uw toestemming.

Uw profiel staat opgeslagen bij een externe analytics dienst.

[ GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING ]

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

Deze gegevens worden gebruikt om profielen op te bouwen waardoor wij u gerichte advertenties kunnen tonen en aanbiedingen relevanter voor u worden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Uw profiel wordt uiterlijk 6 maanden na het laatste websitebezoek bewaard.

Met wie delen wij uw gegevens?

[Indien u binnen de onderneming een programma gebruikt waardoor personen zijn onderworpen aan automatische besluitvorming die aanmerkelijke gevolgen heeft voor de betrokkene dan dient u dat hier te vermelden. (Eenvoudige profilering ten behoeve van gerichte advertenties valt hier niet onder. De automatische afwijzing van sollicitanten op basis van gevormde profielen wel.) Het is niet te verwachten dat dit bij kleine reisorganisaties speelt. Is dit mogelijk wel het geval dan is het advies om dit door een privacyjurist te laten beoordelen. Onder meer dient u de logica achter de besluitvorming te vermelden en de betrokkene te informeren over zijn aanvullende rechten in relatie tot de automatische besluitvorming.]

KLACHTEN OVER DE REIS

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam, de afgenomen reis, de klacht en overige informatie die u vermeldt in de klacht.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

 • §  Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie van de klacht.
 • §  Indien de klacht ziet op de uitvoering van de reis gebruiken wij de gegevens voorterugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener met het verzoek om een reactie op deklacht.
 • §  Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de ondernemingof derden, zoals geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.

Grondslag

Wij verzamelen uw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen klachtbeoordeling en klachtafhandeling voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren.

page4image18959168

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Gegevens met betrekking tot de klacht worden tot 2 jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

Met wie delen wij uw gegevens?

Indien van toepassing worden relevante persoonsgegevens en gegevens over uw klacht doorgegeven aan en besproken met de reisdienstverlener, onze jurist en/of verzekeraar en geschillenbeslechters.

[VISUMAANVRAAG]
Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen gegevens waaronder uw NAW gegevens, e-mailadres, geboortedatum, reisperiode, eerste verblijflocatie, paspoortnummer en geldigheidsduur. In voorkomend geval sturen wij met uw toestemming een kopie paspoort inclusief foto (zonder BSN) naar de ambassade/het consulaat.

Grondslag

Wij verwerken deze gegevens ter uitvoering van de overeenkomst. Indien vereist sturen wij uw kopie paspoort inclusief foto (BSN afgeschermd) met uw toestemming door naar de ambassade/het consulaat.

[BEMIDDELING BIJ DE VERZEKERINGSAANVRAAG > van toepassing indien de reisorganisatie daadwerkelijk deze gegevens verwerkt]
Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder uw NAW gegevens, e-mailadres, geboortedatum, reisperiode, gewenste dekkingsomvang, verzekeringsopties.

Grondslag

Wij verwerken deze gegevens ter uitvoering van de overeenkomst

BEVEILIGING

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij nemen alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in dat:

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

De gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor het indienen van de visumaanvraag en worden voorgeschreven door de ambassade/het consulaat.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Uw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat de visumaanvraag is afgerond.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden gedeeld met de ambassade/het consulaat.

page5image18967616 page5image18968000

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

De gegevens worden gebruikt om de verzekeringsaanvraag in te dienen bij de verzekeraar.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Uw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat de verzekeringsaanvraag is afgerond

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw gegevens geven wij door aan de verzekeraar.

 • §  toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking.
 • §  ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd -en waar dit passend is versleuteld- volgens de actuele beveiligingsstandaarden.
 • §  inlog- en gebruikersactiviteiten worden gelogd om onrechtmatige verwerking te kunnen achterhalen.
 • §  wij onze medewerkers trainen en een privacycultuur stimuleren.
 • §  het privacybeleid jaarlijks wordt geëvalueerd op effectiviteit.UW RECHTENUw rechten:
  § U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien en het recht uw persoonsgegevens te

  corrigeren.

 • §  U heeft het recht dat wij uw persoonsgegevens wissen voor zovero dezenietlangernodigzijnvoordedoeleindenwaarvoordezezijnverzamelden daarmee verenigbare doelen, of;o deverwerkinggebaseerdisopuwtoestemmingenudezetoestemmingintrektener geen andere rechtsgrond voor de verwerking is, of;

  o deverwerkingisgebaseerdopeengerechtvaardigdbelangvandeondernemingof derden, u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van de onderneming en derden.

 • §  U heeft het recht op beperking van de verwerking.
 • §  U heeft het recht op een digitale kopie van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
 • §  U heeft het recht gegeven toestemming in te trekken.
 • §  U heeft het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerkingvan uw persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigdbelang van de onderneming of derden.
 • §  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voordirecte marketingdoeleinden waaronder profilering.
 • §  U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.Een verzoek kunt u richten aan onderstaand e-mailadres of postadres. Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek dient u zich te kunnen identificeren.WIJZIGINGEN

  Wij dienen deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege veranderingen op de website, gewijzigde verwerkersdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen.

  VRAGEN, OPMERKINGEN & KLACHTEN

  Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag van u via onderstaand e-mailadres. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken.

page6image19047808 page6image19048000 page6image19048192page6image19048384

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

Onderstaande onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

BEDRIJFSNAAM: Canary Hiking ADRES: Zonmanshoeve 13 EMAIL: info@canary-hiking.com TEL: optioneel

COOKIEBELEID

Cookies zijn bestanden die een website op uw computer, tablet of smartphone zet en data terugstuurt naar de website die het plaatst. In uw Internetbrowser kunt u altijd cookies verwijderen en ook instellen of u cookies wilt accepteren of blokkeren. Hieronder zullen wij uitleggen welke vormen van cookies worden gebruikt op onze website.

[Best practise: opsomming van gehanteerde cookies:

Cookienaam:
Type cookie: functioneel/analytisch/tracking
levensduur: (als hoofdregel geldt: niet langer dan nodig en niet langer dan 6 maanden bewaren).

Cookienaam:
Type cookie: functioneel/analytisch/tracking
levensduur: (als hoofdregel geldt: niet langer dan nodig en niet langer dan 6 maanden bewaren).

Cookienaam:
Type cookie: functioneel/analytisch/tracking
levensduur: (als hoofdregel geldt: niet langer dan nodig en niet langer dan 6 maanden bewaren).]

Functionele en analytische cookies

Om de website goed te laten functioneren wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Om goed in staat te zijn onze website aan te passen aan de algemene wensen en interesses van de bezoeker, maken wij gebruik van analytische cookies. Deze cookies stellen ons in staat te kijken hoe de website wordt gebruikt, welke pagina’s problemen opleveren bij bezoekers, welke interessant zijn, enzovoorts. Deze gegevens zijn voor ons van belang om voor u een prettige website ervaring te blijven ontwikkelen. Op de website meten wij bezoekinformatie met [Google Analytics].

Trackingcookies

Bij het bezoek aan onze website wordt u om toestemming gevraagd voor het plaatsen van tracking cookies en het gebruik van de informatie. Wij maken gebruik van trackingcookies om uw voorkeuren op grond van uw surfgedrag te meten. Dit stelt ons in staat om na het bezoek aan onze website gepersonaliseerde advertenties te tonen. U kunt op de website [ www.youronlinechoices.com/nl/ ] meer te weten komen over dit soort banners. Ook kunt u dit bij uw browserinstellingen vinden. Tevens vindt u in de banners een informatie-icoon die u in staat stelt deze banners niet langer toe te staan.

page7image19024512 page7image19024704 page7image19024896

Cookies van derden

Bij gebruik van onze website kunnen andere partijen [zoals facebook/twitter] cookies plaatsen nadat u hiermee akkoord bent gegaan. Voor de uitleg over deze cookies verwijzen wij naar de privacy- en cookieverklaring van deze partijen.

Advertentiecookies – indien van toepassing

Op de website laten we advertenties van andere partijen zien. Hierbij worden cookies geplaatst om bij te houden hoeveel bezoekers op de advertentie klikken en of er via de advertentie bestellingen plaats vinden.

Affiliate partijen

Wij werken samen met diverse partijen die ons assisteren in het adverteren. De privacy verantwoording ligt bij deze partijen. Lees hun privacyverklaring voor meer informatie. Uiteraard stellen wij u graag op de hoogte van deze samenwerkingen. Er wordt geen persoonlijke informatie van u door ons met deze partijen gedeeld.

Meer informatie over cookies vindt u op de website van de consumentenbond:

https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies